Fomentar i fer accessible l’aprenentatge musical de qualitat al conjunt de la població de Sant Esteve

Des dels inicis, ha estat objectiu del Patronat desenvolupar el projecte d’una Escola de Música Municipal, que finalment va començar l’activitat el curs 2018-2019.

Com a servei públic, l’escola ha d’interaccionar amb l’entorn i plantejar-se com a fita que el màxim nombre d’habitants de Sant Esteve de Palautordera pugui fer ús d’aquest servei, sigui quina sigui l’edat, la condició econòmica i els interessos de cadascun d’ells.
L’Escola de Música té com a prioritat acostar-se el màxim a l’entorn social i cultural, creant un espai on es puguin desenvolupar activitats i projectes que facilitin als ciutadans de Sant Esteve de Palautordera i els voltants diferents opcions de formar-se com a persones a través de l’aprenentatge musical.

Les funcions destacades que desenvolupa el Patronat respecte a l’Escola són:

  • Aprovar i modificar el reglament del règim intern, així com el Projecte Educatiu de Centre (PEC) i el Projecte d’Acció Tutorial (PAT) de l’Escola Municipal de Música.
  • Aprovar l’inventari de béns i drets de l’Escola Municipal de Música.
  • Desenvolupar la gestió econòmica i pressupostària, amb l’elaboració del Pressupost anual, i integrar en l’Ajuntament la liquidació pressupostària i els comptes generals. Aprovar la proposta de pressupost, els documents annexos i les modificacions pressupostàries, d’acord amb les Bases d’execució.
  • Aprovar l’estructura docent de l’Escola Municipal de Música i la distribució orgànica de funcions docents.